POSLOVI U SEKTORU KLIMATSKE AKCIJE

Primeri poslova

U ovom delu 3CAS sajta biće objavljeni prikazi mogućih poslova u oblasti klimatskih promena, cirkularne i nisko-ugljenične ekonomija.

Primeri poslova su klasifikovani u sledeće grupe:

  • Istraživanje i razvoj za potrebe klimatske akcije;
  • Mitigacija ili ublažavanje klimatskih promena;
  • Adaptacija ili prilagođavanje na klimatske promene; i
  • Upravljanje klimtskom akcijom.

Imajući u vidu dinamičnost sektora ovaj deo sajta će biti povremeno ažuriran sa novim primerima poslova.

Istraživanje i razvoj

Istraživač – prirodne nauke

Dok se države trude da se kreću ka održivom načinu života i zelenoj ekonomiji, neophodno je da obučeni stručnjaci nadgledaju i analiziraju uticaj na svet oko nas i prirodne resurse od kojih svi zavisimo.

Ovaj posao uključuje proučavanje sastava zemlje, geološke istorije i prirodnih resursa. Ovi istraživači mogu da rade sa naučnicima za zaštitu životne sredine i rade svoj posao kako u zatvorenom (u kancelarijama i laboratorijama) tako i napolju (na terenu).

Za ovaj posao obično su potrebna putovanja, koja vas mogu odvesti na sve strane sveta.

Istraživač zaštite životne sredine

Naučnici iz oblasti životne sredine rade za vladine agencije, konsultantske firme ili druge privatne kompanije, koristeći svoje znanje iz prirodnih nauka da bi izradili i obezbedili politike i regulative koje štiti ljude, živi svet i životnu sredinu.

Kao i mnoge naučne karijere, i ova zahteva da istraživači podele vreme između kancelarije i polja.

Ublažavanje

Energetski menadžer

Energetski menadžer optimizuje energetske performanse objekta, zgrade ili industrijskog postrojenja.

Energetski menadžer nadgleda i upravlja energetskom efikasnošću objekta ili organizacije. Oni sprovode mere očuvanja, prate potrošnju energije, procenjuju poslovne odluke na održivost i traže mogućnosti za povećanje energetske efikasnosti.

Potencijal za razvoj ove profesije je gotovo beskonačan, kako u domaćem, tako i u javnom i industrijskom sektoru.

Inženjer zaštite životne sredine

Inženjeri zaštite životne sredine savetuju vlade i privatne kompanije o najboljim načinima za smanjenje uticaja njihovih projekata na životnu sredinu. Mogu da rade na programima reciklaže, politici javnog zdravlja ili na planovima za smanjenje zagađenja vazduha i vode.

Tehničar za biogoriva

Biogoriva su ugljovodonici koji nastaju preradom biomase i produkata biljaka i životinja.

Proizvodnja biogoriva uključuje raznovrsne procese poput uzgajanja i obrade biomase, prerade u goriva, skladištenje i distribuciju.

Sve ovo zahteva veliki broj radnih mesta i tehničari za biogoriva mogu da odgovore na ovakve zahteve.

Biogoriva mogu da se proizvode širom planete i imajući u vidu da je njihov faktor emisije nula oni mogu da budu jedan od važnijih izvora energije u budućnosti.

Tehničar za vetroelektrane

Pristalice vetroelektrana veruju da ova industrija može postati džinovski deo globalne proizvodnje električne energije – možda do 2050. godine proizvevši čak jednu trećinu i zameniti radna mesta u industriji fosilnih goriva zelenijim ekvivalentima.

Dizajn, proizvodnja i instalacija vetrenjača je veoma kompleksan posao koji uključuje dugačak lanac izvođača koji zapošljavaju najrazličitije profile radnika.

Tehničar u proizvodnji solarnih ćelija

Proizvodnja solarnih ćelija i fotonaponskih sistema se uvećava svake godine. Ovakva ekonomija obima dovodi do smanjenja cene tehnologije čime ona postaje sve pristupačnije i sve važniji izvor električne energije.

Tehničari u proizvodnji solarnih ćelija omogućavaju da se ceo proces izrade panela odvija bez smetnji. Pored same proizvodnje instalacija panela je još jedna važna aktivnost u ovom lancu vrednosti. Veća potražnja za panelima znači veća potražnja i za tehničarima.

Recikler

Reciklaža stvara zelena radna mesta i ima pozitivan uticaj na životnu sredinu. Statistike pokazuju da reciklaža jedne tone papira štedi dovoljno energije za napajanje prosečnog domaćinstva tokom pola godine, štedi 26.500 litara vode i smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 1 tonu tonu ekvivalenta ugljenika.

Auto inženjer

Saobraćaj je jedan od ključnih sektora u kojima će se kreirati zelena radna mesta, jer vozači traže od automobilske industrije da proizvodi vozila koja troše manje fosilnih goriva i proizvode manje zagađenja.

Transport emituje oko 13% sveg CO2 i električni automobili su uzbudljiva alternativa, ali mogu biti zeleni samo ako je njihov krajnji izvor energije zelen.

Sektor obnovljive energije radi na zameni prljavih goriva poput uglja čistijim alternativama poput vetra i sunca i to će uspostaviti osnovu za potpuno zeleni saobraćajni sistem koji će izgraditi stručnjaci poput auto-inženjera.

Prilagođavanje

Urbani uzgajivač

Vertikalna poljoprivreda je inovativan način za proizvodnju hrane u blizini mesta finalne potrošnje. Takođe, imajući u vidu da se hrana u gradovima proizvodi u zatvorenim prostorima sa kontrolisanim okruženjem moguće je proizvesti više zdravije hrane nego na poljima.

Imajući to u vidu očekuje se povećanje zahteva za hranom koja se proizvodi u našim gradovima, a samim tim i za dizajenerima sistema za vertikalnu i gradsku poljoprivredu kao i obučenih uzgajivača.

Konstruktor zelenih zgrada

Naše zgrade su jedan od najvećih emitera gasova sa efektom staklene bašte. Činjenica je da najveći broj ljudi na svetu živi u gradovima i da se objekti u njima moraju zimi grejati, a leti hladiti, otpad iz njih mora da se transportuje na bezbedno mesto, energija se troši i na osvetljenje.

Projekcije govore da će praktično svih tri milijarde novih ljudi koji će živeti na planeti do 2050 živeti u gradovima. Mi moramo da napravimo još nekoliko hiljada milionskih gradova kako bi smestili nove tri milijarde ljudi. Ovo je veliki izazov, ali i velika prilika za arhitekte, dizajnere i građevinske inženjere čiji će zadatak biti da ozelene postojeće i buduće gradove.

Osim energetske efikasnosti, konstrktori zelenih zgrada će voditi računa o materijalima od kojih se te zgrade budu gradili trudeći se da oni budu održivi i ponovno iskoristivi. Takođe, implementacija koncepata iz prirode poput zelenih krovova i/ili zidova.

Hidrolozi i tehničari za kvalitet vode

Zalihe sveže vode će se naći na dvostrukom udaru usled klimatskih promena. Zbog povećanja potražnje (toplotni talasi i suše), kao i ubog podizanja nivoa mora i prodora slane morske vode u podzemne akvafere, zalihe pijaće vode će se smanjivati. To će iziskivati pojačanu zaštitu od zagađanja, kao i nove pogone za preradu vode.

Hidrolozi proučavaju dostupnost i kvalitet vode, prikupljajući podatke i koristeći ih za formulisanje planova za poboljšanje resursa. Mogu da rade za vladine agencije ili privatne kompanije, a svoje vrijeme dele između kancelarije i terena.

Upravljanje

Menadžer za klimatske promene i održivost

Menadžeri za klimatske promene i održivost mogu da rade kako u javnim tako i privatnim organizacijama.

Oni kreiraju i sporovde strategije zaštite životne sredine i klimatske akcione planove. Rade zajedno sa ekspertima i menadžmentom svojih organizacija kao i zainteresovanim stranama kako si započeli i sprovodili inicijative za smanjenje emisije CO2, kreirali poslovne prilike, i pronašliresurse za sporovođenje projekata.

Menadžeri za klimatske promene i održivost obučavaju svoje kolege kako bi smanjili uticaj na klimatski sistem.

Klimatski aktivista

Vlade i kompanije širom sveta imaju sopstvene agende i sopstvene načine borbe protiv klimatskih promena. One često nisu u skladu sa zahtevima koje pred njih postavljaju naučnici i eksperti. Mnoge vlade i kompanije kasne u dostizanju zacrtanih klimatskih ciljeva. Tu dolazimo do klimatskih aktivista (volontera i profesionalaca) koji nadziru efikasnost ispunjavanja ciljeva i koriguju svoje vlade ili velike kompanije zagađivače.

Klimatski pokret je u poslednjoj deceniji izrastao u globalnu decentralizovanu strukturu koja se sastoji od formalnih i neformlalnih grupa koje su umrežene na više nivoa i jedne drugima pružaju pomoć.

Imajući u vidu da će u tranziciji na nisko-ugljeničnu ekonomiju nestati čitavi sektori (npr. sektor fosilnih goriva) za očekivati je da će vlade trpeti pritiske sa te strane. Da ne bi podlegle uticaju moćnog lobija fosilnih goriva, one će se za pomoć obraćati armiji iskusnih, ali si sve mlađih klimatskih aktivista.

Pravnik za zaštitu životne sredine

Pravnik za zaštitu životne sredine savete klijente o pitanjima vezanim za kvalitet vazduha i vode, opasan otpad, održivost i još mnogo toga. Ovi advokati rade za sve nivoe vlasti, kao i za privatne advokatske kancelarije i neprofitne organizacije.

Urbanista

Urbanisti planiraju način korišćenja zemljišta kako bi pomogli u stvaranju i širenju zajednica. Ovo je važna uloga, posebno u gradovima koji naseljavaju visok rast stanovništva.

IT inženjer za održivost

Kućni aparati imaju veliki uticaj na energetsku efikasnost. Imajući u vidu da govorimo o aparatima koji mogu biti povezani na Internet (IoT) njima je moguće daljinski upravljati i sakupljati podatke koji mogu da imaju uticaja na optimizaciju rada tih uređaja.

Potražnja za ovakvim proizvodima će IT veštine povezane sa održivošću učiniti sve traženijim. Postoji bezbroj mogućnosti: izrada softvera, održavanje uređaja, instaliranje alata.

Takođe, tu su i novi poslovi poput bioinformatike – koji je potreban u biologiji i genetici, kao i geoinformatike, specijalizovane za geološke nauke.

Zeleni knjigovođa

Tranzicija na zelenu ekonomiju je uznapredovala. Kompanije su zainteresovane da iskoriste sve postojeće bonuse i podsticaje kako bi ubrzale ovu tranziciju i u tom smislu su zainteresovane da angažuju stručnjake koji se razumeju u računovodstvo, a posebno u sve zakone i politike koji se odnose na odbitke i bonuse za održivost životne sredine.