Centar za karijerno savetovanje za klimatsku akciju

Šta je 3CAS?

Da bi se globalno zagrevanje zaustavilo na dva, odnosno 1,5 stepen Celzijusa, koliko je u Pariskom sporazumu ispregovarano da je bezbedno, svet mora da dostigne neto nultu emisiju gasova sa efektom staklene bašte u drugoj polovini ovog veka. Imajući u vidu da su ponori ugljenika ograničeni, kada su u pitanju šume, ili tehnološki teško dostižni i skupi, kada govorimo o uklanjanju i skladištenju ugljenika, jedino što nam preostaje jeste da emisiju GHG smanjimo na nulu. 

Da bi se to ostvarilo, čovečanstvo mora potpuno da promeni ekonomski, politički i društveni sistem na kome počiva sadašnjost. U sklopu te globalne transformacije mnogi sadašnji poslovi će nestati, a pojaviće se novi. Ostali globalni trendovi poput automatizacije i veštačke inteligencije (AI) takođe imaju bitan uticaj na buduće tržište rada na koje će kroz nekoliko godina početi da pristižu polaznici programa Mladi inovatori Srbije – Young Innovators Serbia.

Cilj inicijative 3CAS (Climate Change Career Advisory Service) jeste da mladima pruži informacije o sadašnjim i budućim globalnim trendovima, odgovarajućem formalnom i neformalnom obrazovanju, kao i profilima poslova koji mogu da im obezbede pristojne i ispunjavajuće karijere u decenijama ispred nas, a koje će biti obeležene tranzicijom na nisko-ugljeničnu ekonomiju.

KLIMATSKE PROMENE

Naučne činjenice

Ljudske aktivnosti, pre svega sagorevanje fosilnih goriva, su glavni uzrok promena klime koje je zabeleženo u drugoj polovini prošlog i početkom ovog veka.

Uticaji, ranjivost i rizici

Uticaj klimatskih promena na neki region, naselje ili ekosistem zavisi od vrste opasnosti kojoj su izloženi, nivou izloženosti i ranjivosti ljudi ili ekosistema na taj rizik.

REšenje

Tranzicija na nisko-ugljeničnu ekonomiju je rešenje za izazov klimatskih promena.

PRAVNI OKVIR ZA BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMENA​

Međunarodni pravni okvir

Ljudske aktivnosti, pre svega sagorevanje fosilnih goriva, su glavni uzrok promena klime koje je zabeleženo u drugoj polovini prošlog i početkom ovog veka.

Nacionalni pravni okvir

Uticaj klimatskih promena na neki region, naselje ili ekosistem zavisi od vrste opasnosti kojoj su izloženi, nivou izloženosti i ranjivosti ljudi ili ekosistema na taj rizik.

OSTALI GLOBALNI IZAZOVI I TRENDOVI​

Tranzicija na nisko-ugljeničnu ekonomiju

Kako bi se globalno zagrevanje zaustavilo na +2C države su se tokom klimatskog samita u Parizu (2015) ...

Brza urbanizacija

Gradovi su mesta gde se proizvodi najveći deo svetskog bruto proizvoda. Takođe, zbog veće gustine stanovništva gradovi su mesta manje potrošnje resursa u relativnim jedinicma.

Promena globalne ekonomske moći

Ekonomije u nastajanju su dovele do tektonskih promena kada je u pitanju raspodela političke i ekonomske moći u svetu. Najbrži ekonomski rast na svetu doveo je Kinu...

Demografske i društvene promene

Broj stanovnika do 2030. godine će se povećati za još jednu milijardu (97% od toga u zemljama u razvoju i ekonomijama u nastajanju).

Tehnološki proboji

Digitalna revolucija i tranzicija na Industriju 4.0 je već uveliko u toku i sučeljava se sa ostalim globalnim trendovima.

Posao budućnosti

Globalni i lokalni trendovi opisani na prethodnoj stranici oblikuju našu sadašnjost, ali i budućnost. Imajući u vidu broj i raznolikost tih trendova (politički, socijalni, ekonomski, ekološki) veoma je teško predvideti kako će budućnost u kojoj će živeti Milenijalci i Generacija Z živeti. To se posebno odnosi na izbor karijere.

POSLOVI U SEKTORU KLIMATSKE AKCIJE

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Dok se države trude da se kreću ka održivom načinu života i zelenoj ekonomiji, neophodno je da obučeni stručnjaci nadgledaju i analiziraju uticaj na svet oko nas i prirodne resurse od kojih svi zavisimo.

UBLAŽAVANJE

Energetski menadžer optimizuje energetske performanse objekta, zgrade ili industrijskog postrojenja. Energetski menadžer nadgleda i upravlja energetskom efikasnošću objekta ili organizacije

PRILAGOĐAVANJE

Vertikalna poljoprivreda je inovativan način za proizvodnju hrane u blizini mesta finalne potrošnje.

UPRAVLJANJE

Menadžeri za klimatske promene i održivost mogu da rade kako u javnim tako i privatnim organizacijama.

OBRAZOVANJE ZA KLIMTSKU AKCIJU